JURYINSTRUKTIONER för klubbmästerskapet

Juryn ska i varje etapp anta (välja ut) en fjärdedel av de inlämnade bilderna/kollektionerna,
dock minst tre (3), utan inbördes rangordning. Om inlämnade antalet bilder/kollektioner inte är
jämnt delbart med 4 ska närmast högre heltal antas.

Exempel: 21 inlämnade bilder dividerat med 4= 5,25; 6 bilder ska antas.

Vid bedömning av bilderna/kollektionerna bör juryn exempelvis ta hänsyn till:
Bildens komposition: utsnitt, formvärde, blickfång, kroppsspråk mm
Fotografens kreativitet: bildvinkel, perspektiv, val av fokus och skärpedjup mm.
Bildens tekniska kvalitet: skärpa, efterbehandling, förekomst av ”digital smuts” etc.

Tävlingsetapp med tema: juryn ska bedöma hur fotografen tolkat det givna temat och hur väl
bilden illustrerar temat.

Kollektioner: helhet, röd tråd, teknisk harmoni.

Texter i bild som uppenbarligen är tillagda i bildredigeringen, t ex bildtitel, fotografens namn eller copyrightsymbol, ska betraktas som bildelement och ingå i bildbedömningen.

Resultatet av juryns bedömning redovisas vid ett klubbmöte.

Juryn ska motivera sitt beslut att anta en bild/kollektion. Juryn har möjlighet att lämna
kommentarer även till icke antagna bilder/kollektioner.

Juryns favoriter
Juryn kan bland antagna bilder välja ut ett antal favoriter, bland enstaka bilder högst fem, bland
kollektioner högst tre. Favoriserade enstaka bilder belönas med en (1) extra poäng.
Favoriserade kollektioner belönas med två (2) extra poäng.

Juryn skall återlämna bedömda bilder till tävlingsledaren senast dagen före det klubbmöte då
etappens resultat skall redovisas. Tävlingsledaren ser till att påsiktsbilderna kan visas i
möteslokalen och att projektionsbilder kan visas på vägg, duk eller bildskärm.

Instruktionerna som PDF ->


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright